Foto: Sandsjön

Årsmöte 2019-04-28

>Protokoll fört vid Föreningen Sävsjöpojkarnas årsmöte på Röda Kvarn lördagen 27/4 2019.
Närvarande: 124 medlemmar och ungdomsledarstipendiat Kent Söderström, HA74.

§1

Ordförande Göran Svensson hälsade välkommen, gladde sig över det stora intresset och förklarade årsmötet för öppnat.

§2

Parentation. Sedan förra årsmötet hade fyra medlemmar avlidit. Det var Gunnar Almqvist, Åke Englund, Sture Gynnerstedt och Erling Peterssohn. Göran Svensson läste upp namnen, Kent Andersson tände ett ljus för var och en och de avlidna hedrades med en tyst minut.

§3

Förslaget till dagordning för årsmötet godkändes.

§4

Till ordförande för årsmötesförhandlingarna valdes Göran Svensson och till sekreterare för årsmötets protokoll Lars-Åke Sandqvist. Till att justera årsmötesprotokollet utsågs Percy Bjenning och Bo Widestadh.

§5

Sekreteraren, Lars-Åke Sandqvist, presenterade styrelsens berättelse för verksamheten 2018. Den lades med godkännande till handlingarna.

§6

Föreningens kassör, Johnny Thorstensson, presenterade den ekonomiska berättelsen. Föreningen hade inkomster på 50 500 kronor och utgifter på 38 588 vilket gav ett plusresultat med 11 911 kronor. I tillgångar vid årsskiftet fanns andelar i Robur Bas Mix till ett sammanlagt värde av 79 634 kronor, på ett Transaktionskonto i Swedbank fanns 75 871 kronor och på ett Placeringskonto i Swedbank 100 664 kronor. Summa tillgångar: 256 170 kronor. Kassören satte betyget God på föreningens ekonomi.

§7

Revisionsberättelsen lästes upp av Raine Niklasson, som tillsammans med Ingvar Jarfjord granskat föreningens räkenskaper. De fann inget att anmärka på och föreslog årsmötet att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§8

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamheten 2018. Beslutet var enhälligt.

§9

VAL:

  • Till ordförande på ett år omvaldes Göran Svensson.
  • Till styrelseledamöter på två år omvaldes Kent Andersson och Åke Bäck.
  • Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldesJohan Ekelund och Bo Svensson (Bygg-Bosse).
  • Till revisor på ett år omvaldes Raine Niklasson.
  • Till revisorssuppleanter på ett år omvaldes Ingvar Bergqvist och Sune Johansson.
  • Till arkivarie omvaldes sekreteraren.
  • Till klubbmästare på ett år omvaldes Johan Ekelund, Lars-Åke Krafft och Harald Petersson.
  • Till valberedning nyvaldes Micael Hvirf, sammankallande, och omvaldes Percy Bjenning och Olle Göransson.

§10

Nya medlemmar. 14 nya medlemmar invaldes. Det var Tony Andersson, Niklas Johansson, Patrik Rosenqvist, Christer Rosenqvist, Ingemar Svensson, Mikael Richardsson, Sven-Olof Eriksson, Jan Gustafsson, Gösta Eklöf, Bengt Sandberg, Kenneth ”Kenta” Karlsson, Jonas Lagerqvist, Bo Syrén och Freddie Ståhl. Av dessa var inte Jan Gustafsson, Freddie Ståhl och Bo Syrén närvarande. Välkomnade blev också Patrik Andersson (Cramo-Patrik), Mattias Englund, Tony Thulin och Pertti Noiva. De var med på sitt första årsmöte. Samtliga välkomnades av Göran Svensson och Johnny Thorstensson med klubbnål och en röd ros.

§11

Till mottagare av föreningens ungdomsledarstipendium hade styrelsen utsett Kent Söderström, ungdomsledare i HA74. Göran Svensson läste upp styrelsens motivering och konstaterade att Kent var en värdig mottagare av stipendiet. Kent fick ta emot diplom, 5 000 kronor och blommor och berättade kort om sitt arbete som ungdomsledare i HA74.

§12

Styrelsen hade inga förslag som behövde behandlas av årsmötet.

§13

Bertil Bohman har varit en viktig kugge i föreningens valberedning sedan 1989, de flesta åren som sammankallande. Inför årsmötet hade han bestämt sig för att lämna över uppdraget och som hans efterträdare valdes Micael Hvirf. Bertil Bohman avtackades av ordföranden med blommor och Bertil konstaterade att han mestadels haft en lätt uppgift, eftersom de flesta som stått på omval har ställt upp.

Ordföranden informerade om att styrelsen fortsatt ska undersöka möjligheterna att återskapa den stulna bronsstatyn ”Gossen” och att man fått en förfrågan från Sävsjöflickorna om någon gemensam utsmyckning av torgfontänen. Även andra förslag till utsmyckningar välkomnas.

Ordföranden tillkännagav att datum för årsmötet 2020 är fastställt till 25/4 och han informerade om det vidare programmet under kvällen.

§14

Göran Svensson avslutade årsmötet med att tacka för förtroendet att bli omvald att leda föreningen. Han gladde sig åt den goda stämningen bland de rekordmånga årsmötesdeltagarna och han tillönskade alla en fortsatt trevlig kväll.

Sävsjö dag som ovan

Lars-Åke Sandqvist, sekreterare

Justeras: Percy Bjenning, Bo Widestadh

© Sävsjöpojkarna, 2019  ·  info@savsjopojkarna.se