Foto: Sandsjön

Årsmöte 2006-04-29

Protokoll fört vid Föreningen Sävsjöpojkarnas årsmöte på Röda Kvarn lördagen den 29/4 2006.
Närvarande: 80 medlemmar.

§1

Ordförande Göran Svensson hälsar välkommen och förklarar årsmötet för öppnat.

§2

Ett förslag till dagordning för årsmötet presenteras och godkänns.

§3

Till att justera årsmötesprotokollet utses Percy Bjenning och K-G Berglund.

§4

Parentation. Sedan förra årsmötet har fem medlemmar avlidit. Erland Andersson blev medlem 1988 och avled 6/8 2005, Eric Rodin, som var bland föreningens första medlemmar och blev medlem redan 1944, avled 26/8 2005, Arnold Claesson blev medlem 1969 och avled 24/10 2005, Lennart Brandt blev medlem 1985 och avled 28/11 2005 och Roland Frigert blev medlem 1954 och avled 26/3 2006. De fem uppmärksammades med minnesgåva i samband med begravningarna och de hedras med en stunds tystnad.

§5

Sekreteraren presenterar en ovanligt omfattande verksamhetsberättelse, som med godkännande läggs till handlingarna.

§6

Den ekonomiska berättelsen visar på inkomster under 2005 med 63726 kronor och utgifter med 112705 kronor . En stor del av utgifterna härrör från den knivskulptur som föreningen förverkligade i anslutning till entrén vid Sävsjö Skyttecenter. Den ekonomiska berättelsen godkänns.

§7

Revisorerna, Allan Andersson och Karl-Erik Petersson, har kontrollerat räkenskaperna och styrelsens förvaltning 2005. Karl-Erik läser upp revisionsberättelsen och tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§8

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

§9

Val.
a) Till ordförande för en tid av ett år omväljs enhälligt Göran Svensson.
b) Till styrelseledamöter på två år omväljs Johnny Thorstensson och Lars-Åke Sandqvist.
c) Till styrelseersättare på ett år omväljs K G Gunnarsson, Bo Hermansson och Bo Svensson (Bygg-Bosse).
d) Till revisor på två år omväljs Allan Andersson.
e) Till revisorsersättare omväljs Sivert Claesson och Kent Andersson.
f) Till ansvarig för föreningens arkiv utses föreningens sekreterare.
g) Till klubbmästare på ett år omväljs Åke Bäck och Lars-Åke Krafft.
h) Till valberedning omväljs Bertil Bohman (sammankallande), Sven Lilliegren och Folke Storck.

§10

12 Sävsjöpojkar har erbjudits medlemskap i föreningen. Nio har tackat ja och av dessa är fyra närvarande. Det är Roland Linder, Ulricehamn, Jan Gunnarsson, Älta, och Jan-Eric Lindahl och Anders Strånge, Sävsjö. De hälsas välkomna på sedvanligt sätt med ros och klubbnål. De nya medlemmarna får också möjlighet att kortfattat presentera sig själva.

§11

Föreningen delar varje år ut ett stipendium som uppmuntran till någon ungdomsledare i lokal förening. I år har valet fallit på Andreas Hugosson. Han är skolpastor, en av de drivande krafterna i kamratstödsprojektet Sherpas och ledare på Nya Mejeriet, där Sävsjö klätterklubb har en klättervägg. Andreas får ta emot diplom, blommor och 2000 kronor av ordförande Göran Svensson.

§12

Från styrelsen föreligger ett förslag om att höja årsavgiften med 50 kronor till 150 kronor. Detta för att få större ekonomisk handlingsfrihet. Förslag godkänns av årsmötet med acklamation.

§13

Göran Svensson presenterar föreningens planer på en hemsida. Tanken är att medlemmarna ska kunna gå in på hemsidan för att få del av aktuell information. Där ska också bilder på föreningens utsmyckningar visas. Eventuellt kommer medlemmarna med hjälp av en kod att kunna ta del av föreningens medlemsförteckning.

§14

Under punkten ”Övriga frågor” berättar ordföranden att föreningen genom Bertil Bohman fått tre tavlor signerade Bertil Frigert från Anni Hagermo. Tavlorna kommer att vara vinster i lotterier i samband med kamratmåltiden.
Ordföranden presenterar också kvällens meny och den film om ombyggnaderna av Sävsjö centrum 1995 och kallad ”Grävsjö” tagen av Hans Lundberg.

§15

Ordförande Göran Svensson tackar för förtroendet att få leda Sävsjöpojkarna ännu ett år och förklarar årsmötet 2006 för avslutat.

§16

I direkt anslutning till årsmötet visas Eric Rodins film från Sävsjöutställningen 1956.

Sävsjö dag som ovan

Lars-Åke Sandqvist, sekr.
Justeras: K-G Berglund Percy Bjenning

© Sävsjöpojkarna, 2019  ·  info@savsjopojkarna.se