Foto: Sandsjön

Årsmöte 2010-04-17

Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Sävsjöpojkarna på Röda Kvarn lördagen den 17/4 2010.
Närvarande: 88 medlemmar.

§1

Ordförande Göran Svensson hälsade välkommen till 2010 års årsmöte.

§2

De fem medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet hedrades. Det var Torbjörn Ek, Sven ”Tryckarn” Fransson, Kennert Hjort, Karl-Erik Eriksson och Börje Strömberg. Ordföranden läste upp namnen, när de kom med i föreningen och när de gick bort och vice ordföranden, Johnny Thorstensson, tände ett ljus för var och en.

§3

Förslaget till dagordning godkändes.

§4

a) Till att justera dagens protokoll utsågs Kurt Krantz och Bengt Petersson.
b) Till ordförande för årsmötesförhandlingarna utsågs Göran Svensson.
c) Till sekreterare för årsmötets protokoll utsågs Lars-Åke Sandqvist.

§5

Sekreteraren presenterade föreningens verksamhetsberättelse för 2009. Inga stora händelser noterades. Årsberättelsen godkändes.

§6

Sekreteraren presenterade den ekonomiska berättelsen. Föreningens ekonomi är god. Under 2009 hade föreningen inkomster med 34.331,60 kronor och utgifter med 11.914,17 kronor. Behållningen vid årsskiftet var 127.573,75 kronor. Den ekonomiska berättelsen godkändes.

§7

Ordföranden läste upp revisorernas berättelse, som godkändes.

§8

På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

§9

Val:
a) Till föreningens ordförande 2010 omvaldes Göran Svensson.
b) Till styrelseledamöter på två år omvaldes Johnny Thorstensson och Lars-Åke Sandqvist.
c) Till ersättare på ett år omvaldes Bo Hermansson och Bo Svensson (Bygg-Bosse).
d) Till revisor på två år omvaldes Kent Andersson.
e) Till revisorssuppleanter på ett år omvaldes Ingvar Jarfjord och Sune Johansson.
f) Till ansvarig för föreningens arkiv omvaldes sekreteraren.
g) Till klubbmästare på ett år omvaldes Åke Bäck och Lars-Åke Krafft.
h) Till valberedning omvaldes Bertil Bohman (sammankallande), Sven Lilliegren och Folke Storck och nyvaldes Olle Göransson. Till ersättare omvaldes Tage Almqvist och nyvaldes Ingvar Jarfjord.

§10

12 Sävsjöpojkar hade erbjudits medlemskap i föreningen och nio hade tackat ja. Av dessa hade Ulf Bjenning, Patrik Herrmann, Bengt Moberg, Christer ”Pallo” Nilsson och Johan Svensson infunnit sig. Fyra medlemmar var med på sitt första årsmöte och hälsades också välkomna. Det var Björn Ericson, Håkan Hermansson, Lars-Göran Troedsson och Klas Yderman. Tackat ja hade även Börje Bjerhag, Linus Nilsson, Lars Pettersson och Nils-Gunnar Svensson gjort. De närvarande hälsades välkomna av ordföranden, Anders Reneby överlämnade en klubbnål och Johnny Thorstensson en ros till var och en.

§11

Till mottagare av föreningens ungdomsledarstipendium för 2009 hade styrelsen utsett Leif Holmgren, Sävsjö Ridklubb. Leif är något av allt-i-allo i ridklubben och ansvarig för bland annat ridning för handikappade.

Leif fick ta emot 5 000 kronor, höjdes från 3 000 kronor vid årsmötet 2009, diplom och blommor utdelat av Göran Svensson, Anders Reneby och Johnny Thorstensson.

§12

Från styrelsen förelåg förslag om att föreningens årsmöte 2011 ska vara lördagen den 2/4. Årsmötet instämde. Uppgiften ska läggas ut på föreningens hemsida snarast. Ordföranden meddelade att föreningen för närvarande inte har något utsmyckningsprojekt på gång och efterlyste förslag.

§13

Medlemmen Tommy Brandt hade via e-post föreslagit att Sävsjöpojkarna ska finnas med på Facebook för att lättare kunna hålla kontakt med medlemmarna.

Göran Svensson, Nässjö, undrade hur mycket pengar föreningen har och om det är tänkt att de ska användas eller läggas på hög. Ordföranden svarade att pengarna är tänkta att användas så fort lämpliga förslag på hur de ska användas dyker upp.

Bengt Petersson föreslog någon form av prydnad på Ljungasidan. Björn Arnesson påminde om att föreningen fyller 70 år om tre år och tyckte att det redan nu är dags att titta på lämpliga aktiviteter med anledning av jubileet. Utsmyckning? Resa?

Bo Hermansson hade noterat att informationstavlan vid skulpturen Vattenkälla på Tunneltorget tagit skada i samband med snöröjning och tyckte att detta måste rättas till.

Styrelsen fick i uppdrag att titta närmare på de olika förslagen.

§14

Göran Svensson presenterade programmet för fortsättningen på kvällen och tackade för förtroendet att få leda föreningen ännu ett år.

§15

Sävsjös egen trädgårdsmästare, Stefan Lagerqvist, gästade årsmötet och berättade och visade bilder från Trädgårdsmässan i Älvsjö, dit han var inbjuden och fick disponera en stor monter. Stefans idéer fick ett gott mottagande och han vann pris för bästa monter. Stefan berättade i ord och bild om förberedelser och genomförande. Han berättade även om en tävling i Linköping och som avslutning visade han några bilder från Sävsjös Trädgårdar, bland annat från Perennparken, Tunneltorget, Stora Torget med Sävsjöpojkarnas staty ”Gossen” och Parken Kronan.

§16

Göran Svensson avslutade årsmötet och inbjöd till kamratmåltiden.

Sävsjö dag som ovan

Lars-Åke Sandqvist, sekr.
Justeras: Kurt Krantz, Bengt Petersson

© Sävsjöpojkarna, 2019  ·  info@savsjopojkarna.se