Foto: Sandsjön

Årsmöte 2013-04-13

Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Sävsjöpojkarna på Röda Kvarn lördagen den 13 april 2013. Närvarande: 87 medlemmar och årets ungdomsledarstipendiat Hans Vernersson.

§1

Ordförande Göran Svensson hälsar välkommen till föreningens 70:e årsmöte och jubileumsfest och förklarar årsmötet för öppnat.

§2

Parentation. Sedan förra årsmötet har sex medlemmar avlidit. Det är Sven Pettersson, Nils-Erik ”Nila” Petersson, Nils Francke, Gunnar Thor, Karl-Gunnar Denke och Bengt Kling. Deras minne hedras med en tyst minut och vice ordförande Johnny Thorstensson tänder ett ljus för var och en.

§3

Ett förslag till dagordning godkänns.

§4

Till att justera årsmötesprotokollet utses Bertil Gustavsson och Hans Rodin. Till ordförande för årsmötesförhandlingarna utses Göran Svensson och till sekreterare för årsmötets protokoll utses Lars-Åke Sandqvist.

§5

Sekreteraren presenterar verksamhetsberättelsen för 2012, som med godkännande läggs till handlingarna.

§6

Sekreteraren presenterar även den ekonomiska berättelsen. Den visar att föreningens ekonomi är god. Kassaberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

§7

Sekreteraren läser upp revisorernas berättelse. De finner ingen anledning till anmärkning och föreslår årsmötet att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Kassan har en utgående behållning av 141 405 kronor och 33 öre.

§8

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§9

Val.
a) Till ordförande på ett år omväljs Göran Svensson.
b) Till styrelseledamöter på två år omväljs Bengt Petersson och Anders Reneby.
c) Till styrelsesuppleanter på ett år omväljs Bo Svensson (Bygg-Bosse) och Bo Hermansson.
d) Till revisor på två år omväljs Raine Niklasson.
e) Till föreningens arkivarie omväljs sekreteraren.
f) Till klubbmästare på ett år omväljs Åke Bäck och Lars-Åke Krafft.

Till valberedning omväljs Bertil Bohman, Folke Storck och Olle Göransson med Bohman som sammankallande.

Till ersättare i valberedningen omväljs Tage Almqvist och Ingvar Jarfjord.

§10

12 personer har erbjudits medlemskap i föreningen, sju har tackat ja. Av de sju är Lars Ekström, Hans Axelsson, Åke Lind och Anders Abrahamsson närvarande och hälsas välkomna med klubbnål och en ros av kassören Anders Reneby och vice ordföranden Johnny Thorstensson. På sitt första årsmöte är Martin Svensson, Per Friman, Linus Nilsson och Pelle Persson. Tackat ja har Ingvar Toll och Hans-Åke Herrman. Ett frågetecken för Åke Gunnarsson.

§11

Ordföranden, vice ordföranden och kassören överlämnar ungdomsledarstipendiet för 2012 till Hans Vernersson. Han får diplom, blommor och 5 000 kronor. Hans är ledare i Sävsjö FF. Hans uttrycker sin tacksamhet över att ha fått stipendiet och tycker att fler borde ställa upp som ledare för ungdomar.

§12

Under punkten Övriga ärenden nämner ordföranden att det kan bli någon form av utsmyckning i Perennparken. Kontakt hålls med konstnären Katarina Vallbo.

Under samma punkt tar Christer Sjögren upp att Kulturhuset behöver bidrag och sponsring för att få verksamheten att gå runt. Christer berättar att det i år inte blir någon festival som de senaste åren, utan en satsning på barn och barnfamiljer. Han vädjar om ett bidrag utan att föreslå någon summa.
Ordföranden uttrycker styrelsens uppfattning att Kulturhuset vid två tillfällen fått bidrag till festivaler och vill vänta med ytterligare bidrag, då det eventuellt blir en utsmyckning i Perennparken till en kostnad av 60 – 70 000 kronor och att dagens jubileum kommer att kosta föreningen ganska många tusenlappar.

Medlemmen Kenneth Sydefors föreslår att medlemsavgiften höjs med 50 kronor till 200 kronor och till detta förslag säger årsmötet ja.

Medlemmen Bo Hermansson tycker att styrelsen får se om det finns pengar till ett bidrag till Kulturhuset och i detta förslag instämmer årsmötet.

Kenneth Sydefors tycker att medlemmar som väljs in i föreningen och inte kommer till årsmötet inom fem år ska uteslutas. ”Meningen är ju att vi ska träffas”. Ordföranden försvarar nuvarande ordning med att en medlem får vara kvar så länge medlemsavgiften betalas.

Nästa årsmöte ska hållas lördagen den 26 april 2014. Uppgiften läggs ut på föreningens hemsida så snart som möjligt.

Medlemmen Bo Karlsson aktualiserar tiden för årsmötet och tycker tidig vår eller tidig höst. Ordföranden svarar att frågan varit uppe flera gånger och det finns bra argument för både höst och vår. Han nämner också problemet med att få en dag som passar alla.

§13

Då inga fler ärenden finns på dagordningen tackar Göran Svensson för förtroendet att få leda Föreningen Sävsjöpojkarna ännu ett år och förklarar årsmötet för avslutat. Samtidigt bjuder han in till fortsättning på jubileumsfesten i Galaxen.

Sävsjö dag som ovan

Lars-Åke Sandqvist, sekreterare

Justeras: Bertil Gustavsson, Hans Rodin

© Sävsjöpojkarna, 2019  ·  info@savsjopojkarna.se