Foto: Sandsjön

Årsmöte 2014-04-26

Protokoll fört vid Föreningen Sävsjöpojkarnas årsmöte på Röda Kvarn lördagen den 26 april 2014. Närvarande: 99 medlemmar och årets ungdomsledarstipendiat Johan Hermansson.

§1

Ordförande Göran Svensson hälsade välkommen och förklarade årsmötet 2014 för öppnat.

§2

Parentation. Sedan årsmötet 2013 hade sex medlemmar avlidit. Det var Tage Almqvist, Ulf Mejenquist, Christer Elwing, Arne Petersson, Ingvar Jönsson och Haine Gunnarsson. Göran Svensson läste upp namnen, när de kom med i föreningen, när de avled och hur gamla de blev och Johnny Thorstensson tände ett ljus för var och en. De avlidna hedrades dessutom med en tyst minut.

§3

Förslaget till dagordning för årsmötet godkändes.

§4

Till att justera årsmötesprotokollet utsågs Percy Bjenning och Kalle Holm. Göran Svensson utsågs till ordförande för årsmötesförhandlingarna och Lars-Åke Sandqvist till sekreterare för årsmötets protokoll.

§5

Sekreteraren föredrog årsberättelsen för verksamheten 2013, där firandet av föreningens 70-årsjubileum var den enskilt största händelsen. Årsberättelsen godkändes i befintligt skick och lades till handlingarna.

§6

Sekreteraren presenterade även den ekonomiska berättelsen för 2013. Föreningens ekonomi är god även om årets resultat blev ett minus med 17 989 kronor och 63 öre. Detta berodde framför allt på kostnader i samband med 70-årsjubileet. Årsmötet godkände den ekonomiska rapporten.

§7

Kent Andersson, revisor i föreningen tillsammans med Raine Niklasson, läste upp revisorernas berättelse, som föreslog att föreningens styrelse skulle lämnas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§8

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§9

VAL:
a) Göran Svensson omvaldes till ordförande för ett år.
b) Omvalda på två år blev styrelseledamöterna Johnny Thorstensson och Lars-Åke Sandqvist.
c) Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Bo Hermansson och Bo Svensson (Bygg-Bosse).
d) Till revisor på två år omvaldes Kent Andersson.
e) Till revisorssuppleanter på ett år omvaldes Ingvar Jarfjord och Sune Johansson.
f) Till föreningens arkivarie omvaldes sekreteraren.
g) Till klubbmästare på två år omvaldes Åke Bäck och Lars-Åke Krafft.
h) Till valberedning till nästa årsmöte omvaldes Bertil Bohman, sammankallande, och Olle Göransson och nyvaldes Percy Bjenning.

§10

Styrelsen hade erbjudit 13 personer medlemskap i föreningen. Av dessa hade två tackat nej, två inte svarat och nio tackat ja. Välkomnade till föreningen med klubbnål och en ros blev Kenneth ”Kulan” Andersson, Ingvar Bergqvist, Jens Fransson, Ulf Fransson, Mattias Holm, Nicklas Holm Ulf Palmqvist och Krister Svensson, samtliga från Sävsjö, och Lars-Göran Andersson, Sollentuna. Samma välkomnande fick Hans-Åke Herrmann, Jönköping, som valdes in förra året och nu var på sitt första årsmöte. De nya medlemmarna fick tillfälle att presentera sig kort.

§11

Stipendiet till en duktig ungdomsledare i någon lokal förening tilldelades Johan Hermansson, ledare inom IFK Sävsjös alpina sektion. Från föreningen överlämnade Johnny Thorstensson och Anders Reneby 5 000 kronor, diplom och blommor och årsmötet hyllade stipendiaten med en applåd.

Johan tackade för stipendiet och berättade kort om sina år som ledare, samtidigt som han var noga med att påpeka att han ingår i en grupp med många duktiga ledare.

§12

Under punkten Övriga frågor tog Bengt Petersson upp ett problem för rörelsehindrade att ta sig upp och ner för de trappor som förbinder scen och salong på Röda Kvarn med varandra. Bengt föreslog att det kunde vara något för Sävsjöpojkarna att bidra med pengar till så att tillgänglighetenförbättras.

På plats fanns Christer Sjögren, medlem i Sävsjöpojkarna och ledamot i Kulturhusets styrelse, och han svarade att en förbättring är på gång. - Före eller efter valet, undrade Bengt och fick svar av Christer: - Före!

För Sävsjöpojkarnas del hänsköts frågan till styrelsen.

§13

Som avslutande punkt på årsmötet visades den film som spelades in i samband med årsmötet 2006. På filmen intervjuarPercy Bjenning tre Sävsjöpojkar, Karl-Erik ”Kée” Nilsén, Börje Strömberg och Skotte Jonsson. De tre berättade bland annat om uppväxten i Sävsjö och vad de ägnade sig åt som yrkesverksamma. Det var första gången filmen visades.

§14

Göran Svensson tackade för förtroendet att få leda Sävsjöpojkarna ännu ett år, inbjöd till kamratmåltid i Galaxen och förklarade Sävsjöpojkarnas årsmöte 2014 för avslutat.

Sävsjö dag som ovan

Lars-Åke Sandqvist, sekreterare

Justeras: Percy Bjenning, Kalle Holm

© Sävsjöpojkarna, 2019  ·  info@savsjopojkarna.se