Foto: Sandsjön

Årsmöte 2015-04-25

Protokoll fört vid Föreningen Sävsjöpojkarnas årsmöte på Ljunga Park lördagen den 25 april 2015.
Närvarande: 97 medlemmar.

§1

Ordförande Göran Svensson hälsade välkommen och förklarade årsmötet för öppnat.

§2

Då ingen medlem avlidit sedan förra årsmötet kunde dagordningens punkt ”Parentation” hoppas över.

§3

Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§4

Val: a) Till att justera årsmötesprotokollet utsågs Ingvar Jarfjord och Christer Sjögren. b) Till ordförande för årsmötet utsågs Göran Svensson. c) Till sekreterare för årsmötets protokoll utsågs Lars-Åke Sandqvist.

§5

Sekreteraren presenterade styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2014 och läste upp valda delar av densamma. Årsberättelsen godkändes i befintligt skick.

§6

Föreningens kassör, Johnny Thorstensson, presenterade den ekonomiska berättelsen. Av denna framgick att föreningens ekonomi är god. Vid verksamhetsårets slut fanns tillgångar på 173 500 kronor fördelade på transaktionskonto, placeringskonto och andelar i en mixfond. Den ekonomiska berättelsen godkändes.

§7

Kent Andersson läste upp revisorernas berättelse. Den innehöll ingen anmärkning mot varken kassören eller styrelsen som helhet och revisorerna tillstyrkte att lämna styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen för 2014. Revisorernas berättelse godkändes.

§8

Årsmötet följde revisorernas förslag och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.

§9

VAL:

  • Till föreningens ordförande 2015 omvaldes Göran Svensson.
  • Till styrelseledamöter på två år omvaldes Bengt Petersson och Anders Reneby.
  • Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Bo Svensson (Bygg-Bosse) och Bo Hermansson.
  • Till revisor på två år omvaldes Raine Niklasson.
  • Till revisorssuppleanter på ett år omvaldes Ingvar Jarfjord och Sune Johansson.
  • Till arkivarie omvaldes sekreteraren.
  • Till klubbmästare på ett år omvaldes Åke Bäck och Lars-Åke Krafft.
  • Till valberedning omvaldes Bertil Bohman, sammankallande, Olle Göransson och Percy Bjenning.

§10

Nio Sävsjöpojkar hade erbjudits medlemskap i föreningen. Av dessa hade sex tackat ja varav fyra var närvarande på årsmötet. Jan-Erik ”Nila” Petersson, Karlsborg, Roger Lindqvist, Åtvidaberg och Kenneth Karlsson och Jonny Karlsson, båda från Sävsjö, välkomnades med klubbnål och varsin röd ros. De fyra fick även tillfälle att presentera sig kort.

§11

Till mottagare av föreningens stipendium till en ungdomsledare i någon lokal förening hade styrelsen utsett Tomas Hultqvist, Sävsjö. Då Tomas inte hade möjlighet att delta i årsmötet delades stipendiet i form av 5 000 kronor och diplom ut tidigare i veckan på Sävsjö SkytteCenter. Där har sedan några månader Sävsjö Klätterklubb sin nybyggda klätterlokal. Det var för sina insatser som ledare sedan klättersporten kom till Sävsjö och Mejeriet 2003 och för sina insatser när den nya klätteranläggningen byggdes för att klättringen i Sävsjö skulle nå nya höjder som Tomas fick stipendiet. Han satsade cirka 450 ideella arbetstimmar på att få den nya klätteranläggningen på plats.

§12

Göran Svensson presenterade styrelsens förslag till utsmyckning i Perennparken. Föreningen har varit i kontakt med konstnär Katarina Vallbo, som gjort ett förslag med två betongskulpturer förställande en flicka/ung kvinna. Skulpturerna ska påminna om de många lungsjuka som vårdades på Sävsjö Sanatorium och som rörde sig i skogen där skulpturerna är tänkta att placeras. Via kultur- och fritidsnämnden har Sävsjö kommun lovat att svara för kostnaden för betongfundament och belysning, en kostnad på preliminärt 17 000 kronor. Förslaget godkändes och styrelsen fick årsmötets mandat att arbeta vidare med projektet, som beräknas bli klart under hösten 2015.

§13

Ordföranden presenterade kvällens meny bestående av Gubbröra på rågbröd, Helstekt entrecôte och Husets kladdkaka och kaffe.

Föreningens årsmöte 2016 ska hållas 23 april. Tid och plats meddelas senare. Ordföranden uppmanade medlemmarna att följa vad som händer i föreningen via hemsidan. Göran Svensson berättade också om försäljning av lotterier, möjlighet att föreslå nya medlemmar till föreningen och om en tipstolva med frågor om vad som hände i Sävsjö med omnejd för 50 år sedan, 1965.

§14

Avslutningsvis tackade Göran Svensson för förtroendet att få leda Föreningen Sävsjöpojkarna ännu ett år och avslutade årsmötet.

Sävsjö dag som ovan

Lars-Åke Sandqvist, sekreterare

Justeras: Ingvar Jarfjord, Christer Sjögren

© Sävsjöpojkarna, 2019  ·  info@savsjopojkarna.se