Foto: Sandsjön

Årsmöte 2018-04-28

Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Sävsjöpojkarna på Röda Kvarn lördagen den 28/4 2018.
Närvarande: 114 medlemmar och ungdomsledarstipendiaten Anna Ohlsson, Sävsjö Badminton Club.

§1

Ordförande Göran Svensson hälsade välkommen till rekordmånga årsmötesdeltagare och förklarade årsmötet för öppnat.

§2

Parentation. Sedan förra årsmötet hade tre medlemmar avlidit. Det var Lars-Göran ”Truls” Troedsson, Enebyberg, som blev medlem 2009 och avled 29/7 2017 i en ålder av 84 år. Skotte Jonsson, Jönköping blev medlem 1972 och avled 13/9 2017 i en ålder av 93 år. Kurt Krantz blev medlem 1990 och avled 27/11 2017 i en ålder av 80 år. De avlidna hedrades genom att Göran Svensson läste upp namnen och Johnny Thorstensson tände ett ljus för var och en och det hölls en tyst minut.

§3

Förslaget till dagordning för årsmötet godkändes.

§4

VAL:

 • Till att justera årsmötesprotokollet valdes Evert Bäck och Harald Petersson.
 • Till ordförande för årsmötesförhandlingarna valdes Göran Svensson.
 • Till sekreterare för årsmötets protokoll valdes Lars-Åke Sandqvist.

§5

Sekreteraren presenterade styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2017 och den lades med godkännande till handlingarna.

§6

Föreningens kassör, Johnny Thorstensson, presenterade den ekonomiska berättelsen. Inkomsterna under året var 50 461 kronor, utgifterna 23 972 kronor och 50 öre och ett plusresultat på 26 488 kronor och 50 öre. Föreningens tillgångar var 31/12 2017 enligt följande: Andelar i Swedbank Robur Bas Mix: 84 625 kronor och 69 öre. Sparbanksgiro: 63 959 kronor och 98 öre. Placeringskonto: 100 664 kronor och 82 öre. Summa: 249 250 kronor och 49 öre.

En stor händelse som påverkade föreningens ekonomi inträffade i slutet av verksamhetsåret. Föreningen fanns nämligen med som förmånstagare i det testamente som vår medlem Skotte Jonsson lämnade efter sig. Sävsjöpojkarna fick ärva 540 aktier i det börsnoterade bolaget Bergman & Beving, B & B Tools. Aktierna såldes och för 48 088 kronor köptes andelar i den fond som föreningen sedan tidigare hade andelar i, Swedbank Robur Bas Mix.

§7

Raine Niklasson läste upp revisorernas berättelse. De hade inte funnit något att anmärka på, utan föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.

§8

Årsmötet godkände revisionsberättelsen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§9

VAL:

 • Till ordförande på ett år omvaldes Göran Svensson.
 • Till styrelseledamöter på två år omvaldes Johnny Thorstensson och Lars-Åke Sandqvist.
 • Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Johan Ekelund och Bo Svensson.
 • Till revisor på två år omvaldes Ingvar Jarfjord.
 • Till revisorssuppleanter på ett år omvaldes Ingvar Bergqvist och Sune Johansson.
 • Till arkivarie omvaldes sekreteraren.
 • Till klubbmästare på ett år omvaldes Johan Ekelund, Lars-Åke Krafft och Harald Petersson.
 • Till valberedning inför nästa årsmöte omvaldes Bertil Bohman, Olle Göransson och Percy Bjenning med Bertil som sammankallande.

§10

Nya medlemmar: Styrelsen hade erbjudit 14 personer medlemskap i föreningen. Av dessa hade 12 tackat ja. Av de 12 var sex närvarande och hälsades välkomna av ordförande Göran Svensson, som överlämnade en ros, och av kassör Johnny Thorstensson, som överlämnade en klubbnål till var och en. De medlemmar som var närvarande var Leif Rydén, Mats Gustafsson, Kurt Jörgensen, Stefan Thulin, Thomas Strömqvist och Michael ”Beppe” Karlsson. De nya medlemmarna fick tillfälle att presentera sig kort. Invalda blev följande: Erik Englund, Mattias Englund, Tommy Fors, Jonas Sahlsten, Tony Thulin och Richard Wetterholm.

§11

Till mottagare av Sävsjöpojkarnas stipendium ”till en ungdomsledare i en lokal förening” hade styrelsen utsett Anna Ohlsson, Sävsjö BC. Göran Svensson och Johnny Thorstensson överlämnade diplom, 5 000 kronor och blommor till Anna, som tackade och sa att hon var både stolt och hedrad över att få stipendiet.

Anna berättade lite om Sävsjö BC och sin egen karriär som spelare, hon nådde elitklassen, och om sitt engagemang som ledare sedan 10- talet år för klubbens ungdomar. ”Badminton är ingen stor sport i TV och andra media och Sävsjö BC har fått kännas vid en minskning av antalet aktiva spelare, men vi kämpar på”, sa Anna Ohlsson i sitt tacktal och lovade att stipendiet var en sporre för att jobba vidare som ledare.

§12

Göran Svensson presenterade ett projekt till utsmyckning av Brygghörnan. Lokalen används flitigt, framförallt av boende på Bryggaren och andra pensionärer, och där har Lise-Lotte Wikström, måleri, och Linus Englund, foto, erbjudits att komma med förslag till utsmyckningar. Arbetet är i slutskedet och styrelsen väntas ta beslut under våren och därefter ska utsmyckningen komma på plats.

Styrelsens förslag att förlägga årsmötet 2019 till lördagen den 27 april godkändes. Tid och plats meddelas senare.

Ordföranden informerade om den mat som skulle serveras på kamratmåltiden, om fotoalbum från Sävsjöpojkarnas årsmöten med mera, om Skotte Jonssons klippböcker från 1968, att en lista för medlemmarnas mejl-adresser och en lista där förslag på nya medlemmar kan antecknas skulle finnas på scenen i Galaxen.

§13

Filmer från förr har visats på många av föreningens årsmöten genom åren. På dagens möte visades avsnitt från flera filmer som Sune Johansson var med om att spela in runt 1960. Sune var bland annat producent, skådespelare och regissör och berättade att kvarnen i Kråkefors var en miljö som ofta användes vid inspelningarna. En annan miljö som användes vid inspelningen av filmen ”Lev farligt – dö ung” var Erik Fyhrlunds bensinmack i Vrigstad. Delar av filmerna ”Vittnet”, ”Jaktbyte” och ”Lev farligt – dö ung” visades. Sune Johansson berättade om inspelningarna och den, jämfört dagens, enkla tekniska utrustning man hade till sitt förfogande för nästan 60 år sedan. Bland skådespelarna och medverkande runt filmerna kan också nämnas Kenneth ”Putte” Thulin, Kurt Johansson, Gösta Ohlsson, Jan-Olof Johansson, Leif Slättengren, Karl-Erik Nilsson, Allan Andersson, Bodil Thelander och Gunilla Andersson (Johansson).

§13

Göran Svensson tackade för förtroendet att få leda Sävsjöpojkarnas styrelse ännu ett år och avslutade årsmötet 2018.

Sävsjö dag som ovan

Lars-Åke Sandqvist, sekreterare

Justeras: Evert Bäck, Harald Petersson

© Sävsjöpojkarna, 2019  ·  info@savsjopojkarna.se