Foto: Sandsjön

Årsmöte 2016-04-23

Protokoll fört vid Föreningen Sävsjöpojkarnas årsmöte på Ljunga Park lördagen den 23 april 2016.
Närvarande: 101 medlemmar.

§1

Ordförande Göran Svensson hälsade välkommen och förklarade årsmötet för öppnat.

§2

Sedan förra årsmötet hade en medlem avlidit. Det var Allan Andersson (”Allan i Komstad”). Han blev medlem 1982 och avled 7/11 2015 i en ålder av 97 år. Han hedrades med att Johnny Thorstensson tände ett ljus och en stunds tystnad.

§3

Förslaget till dagordning för årsmötet godkändes.

§4

Till att justera årsmötesprotokollet valdes Johan Svensson och Martin Svensson. Göran Svensson valdes till ordförande för årsmötesförhandlingarna och Lars-Åke Sandqvist till sekreterare för årsmötets protokoll.

§5

Lars-Åke Sandqvist läste upp styrelsens årsberättelse, som godkändes och lades till handlingarna.

§6

Föreningens kassör, Johnny Thorstensson, presenterade den ekonomiska berättelsen. Föreningens ekonomi är god. 2015 gav ett plusresultat med 37 035 kronor. Johnny förvarnade dock om att resultatet för 2016 kommer att bli sämre, då kostnaderna för föreningens senaste utsmyckning, ”Annas minne”, ska betalas inom kort. Kostnaden för skulpturerna är drygt 70 000 kronor. Föreningen hade vid verksamhetsårets slut tillgångar på 211 539 kronor fördelade på bankkonto, handkassa och andelar i en mixfond. Årsmötet godkände den ekonomiska berättelsen.

§7

Kent Andersson läste upp revisorernas berättelse. Revisorerna, Kent Andersson och Raine Niklasson, hade inga anmärkningar mot den ekonomiska förvaltningen och föreslog att styrelsen skulle ges ansvarsfrihet för sitt sätt att sköta föreningens ekonomi.

§8

Årsmötet följde revisorernas förslag och lämnade styrelsen ansvarsfrihet.

§9

VAL:

  • Till ordförande på ett år omvaldes Göran Svensson.
  • Till styrelseledamöter på två år omvaldes Johnny Thorstensson och Lars-Åke Sandqvist. Ett fyllnadsval på ett år gjordes och Kent Andersson valdes till tillstyrelseledamot efter Anders Reneby, som flyttat till Ulricehamn.
  • Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Bo Svensson (Bygg-Bosse) och nyvaldes Åke Bäck.
  • Till revisor på två år nyvaldes Ingvar Jarfjord.
  • Till revisorssuppleanter på ett år omvaldes Sune Johansson och nyvaldes Ingvar Bergqvist.
  • Till arkivarie omvaldes sekreteraren (Lars-Åke Sandqvist).
  • Till klubbmästare på ett år omvaldes Lars-Åke Krafft och Åke Bäck.
  • Till valberedning omvaldes Bertil Bohman, sammankallande, Percy Bjenning och Olle Göransson.

§10

Styrelsen hade erbjudit 13 personer medlemskap i föreningen. Av dessa tackade 11 ja och nio var närvarande och hälsades välkomna med klubbnål och en ros. De som var närvarande var: Rudolf Dahlborg, Sävsjö, Per Hägerström, Vrigstad, Tomas Andersson, Sävsjö, Rolf Svensson, Färjestaden, Åke Svensson, Nässjö, Karl-Johan Melin, Sävsjö, Johnny Eriksson, Sävsjö, Benny Ahlander, Sävsjö och Göran Högberg, Sävsjö. Invalda blev även Jonas Nilsson, Sävsjö, och Berndt Öhrn, Sävsjö. På sitt första årsmöte var Anders Carlsson, Halmstad, som invaldes förra året.

§11

Styrelsen hade utsett Mårten Hansen till mottagare av Sävsjöpojkarnas stipendium till en ungdomsledare i en lokal förening. Mårten är bland annat ledare för de båda lag där hans båda söner tränar och spelar, han är sekreterare i HA74 och sköter planering och schemaläggning av istider för ungdomslagen. Göran Svensson och Johnny Thorstensson delade ut diplom, 5 000 kronor och blommor.

Mårten tackade och berättade att han blev mycket överraskad när det kom brev från Sävsjöpojkarna och att brevet inte var en inbjudan till medlemskap, utan besked om att han utsetts till mottagare av föreningens stipendium.

§12

Anders Reneby lämnade vid årsmötet sitt uppdrag i styrelsen. Anders valdes in i styrelsen som klubbmästare och styrelseledamot 1989 och blev några år senare Lasse Brandts efterträdare som kassör. Den sysslan skötte han i 20 år. 2015 flyttade Anders till Ulricehamn. Göran Svensson tackade Anders för hans mångåriga och goda insatser för föreningen och överlämnade blommor som tack. Anders svarade att han tyckte att det varit roliga år i styrelsen och såg fram emot att komma tillbaka till Sävsjö när Sävsjöpojkarna har årsmöte. Blommor som tack fick även Kalle och Niklas Holm. De gjorde nyligen en insats för föreningen genom att sandblästra skulpturen ”Vattenkälla” på Tunneltorget.

Styrelseledamoten och mångårige medlemmen Bengt Petersson kunde inte komma till årsmötet på grund av sjukdom, men hade skickat en hälsning via ordföranden till alla Sävsjöpojkar med hopp om en trevlig kväll. Från 5-åringen Sävsjöflickorna kom ett mejl via ordförande Inger Högberg. Hon uttryckte sig i detta positivt om valet av kvinnor för att utsmycka Perennparken – Lagunen – Ernst Kochs gångväg och önskade Sävsjöpojkarna lycka till i fortsättningen.

Lars-Åke Sandqvist informerade om möjligheten att ta del av Skotte Jonssons klippböcker från 1966 och ett par av föreningens fotoalbum under kvällen. Göran Svensson utlovade också försäljning av lotterier med vinster i form av ostar från Vrigstad.

§13

Som avslutning på årsmötet tackade Göran Svensson för förtroendet att få vara ordförande för Sävsjöpojkarna ännu ett år. Han passade även på att informera om att nästa årsmöte är lördagen den 29/4 2017. Plats för årsmötet och övriga detaljer kommer att meddelas via föreningens hemsida och genom skriftlig inbjudan till alla medlemmar.

Sävsjö dag som ovan

Lars-Åke Sandqvist, sekreterare

Justeras: Johan Svensson, Martin Svensson

© Sävsjöpojkarna, 2019  ·  info@savsjopojkarna.se